// //

Реклама на сайте bilesinbi.kg

Это молодежный образовательный проект. Мы отвечаем на вопросы аудитории, привлекая экспертов из разных сфер, а также публикуем собственные образовательные статьи по темам, чтобы полученные нашими читателями знания и навыки помогли бы им стать здоровыми, разносторонними, конкурентоспособными на рынке труда.

Пишите нам

E-mail: reklamakaktuskg@gmail.com
Телефон, WhatsApp, Telegram:+996 701 708 070

Все цены указаны с учетом налогов


bilesinbi.kg сайтында жарнама

Бул жаштарга билим берүүчү долбоор. Биз аудиториянын суроолоруна ар башка тармактардагы адистерден жооп алып беребиз. Андан тышкары түркүн темаларга билим берүүчү макалаларды жарыялап, биздин окурмандар алган билим жана жөндөмдөр алардын ден соолугун бекемдеп, ар тараптуу өнүгүүсүнө, эмгек рыногундагы атаандаштыкка туруктуу болуусуна жардамдашабыз.

Бизге жазыңыз

E-mail: reklamakaktuskg@gmail.com
Телефон, WhatsApp, Telegram:+996 701 708 070

Бардык баалар салыктарды эске алуу менен берилген